Přílohy a zdroje

Přílohy

Přílohou této metodiky jsou zejména nástroje pro pracovníky, kteří edukaci poskytují.

Edukační materiály

Veškeré edukační materiály je dobré používat přímo při edukaci rodičů. Prezentace udává strukturu, některé její části lze vynechávat dle toho, co je pro daný rodičovský pár relevantní. Infografika Průběh edukace ukazuje „průchod“ rodičů různými typy edukací, infografika Cíl a výstupy edukace znázorňuje důležité rodičovské kompetence pro dobré rodičovství po rozvodu. Je to určitý cíl, ke kterému by se rodič měl chtít kvůli svému dítěti přiblížit nebo jej dosáhnout. Motivační leták pomáhá orientovat pozornost rodiče na dítě, jeho potřeby a prožívání a pomáhá měnit postoj rodiče. Check-list znázorňuje okruhy témat, které jsou do edukace zahrnuty a se kterými by rodiče měli být seznámeni.

Záznam z edukace

Záznam z edukace je důležitý podklad pro mapování přístupu rodičů v hledání řešení ve prospěch jejich dítěte. Z poznámek by měl být patrný vývoj postoje rodičů v průběhu poskytování služby. Slouží jako důležitý podklad pro psaní zprávy z edukace.

Vzory dokumentů

V případě, že bude pracovník poskytující edukaci napomáhat rodičům se sepsáním společného návrhu nebo dohody, lze využít tyto vzory.

Zpráva soudu/OSPOD o průběhu spolupráce


Seznam použité literatury

BORSKÁ, Jana, Jitka VACKOVÁ a Mark. A. SMALL. Úmluva o právech dítěte a její implementace v 21. století [online]. Kontakt. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2016, roč. 18, č. 2 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2016/02/08.pdf.

BRZOBOHATÝ, Robin, Martina CIRBUSOVÁ a Romana ROGALEWICZOVÁ. Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte: metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-1010-5.

COUNCIL OF EUROPE. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice [online]. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2011 [cit. 15.11.2020]. ISBN 978-92-871-7274-7. Dostupné z: https://rm.coe.int/16804b2cf3.

DAWIRS, Ralph, Gunther MOLL. Endlich in der Pubertät!: Vom Sinn der wilden Jahre.. Německo: Beltz, 2011. ISBN-13 978-3407858740.

DELFOS, Martine F. Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1327-7.

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-325-8.

FUČÍK, Petr. Střídavá péče nedělá z dětí nešťastné batůžkáře, říká sociolog Petr Fučík [online]. Universitas, magazín vysokých škol [cit. 28.10.2020]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/osobnosti/5624-stridava-pece-nedela-z-deti-nestastne-batuzkare-rika-sociolog

HAMPLOVÁ, Eva. Ošetřovné v případech střídání při ošetřování či péči [online]. Česká správa sociálního zabezpečení, 2021 [cit.1.4.2021]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/documents/20143/247194/NP_6_2017_hamplova.pdf/69e71dbb-e106-3e5e-303b-14c5732839cf.

HARMAN, Jennifer J., Edward KRUK a Denise A. HINES. Parental alienating behaviors: An unacknowledged formo family violence [online]. Psychological Bulletin, 144(2). American psychological association [cit. 05.11.2020]. Dostupné z: https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fbul0000175.

HOFMANNOVÁ, Helena. Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka ohroženého dítěte a jeho role v řízení ve věcech péče o děti. Úloha soudů a orgánů veřejné moci v těchto řízeních (judikatura Ústavního soudu) [online]. MPSV, 2014 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/vyhledavani/?f_Act=Hledat&f_hledane=Postaven%C3%AD+org%C3%A1nu+soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD+ochrany+d%C4%9Bt%C3%AD+jako+opatrovn%C3%ADka+ohro%C5%BEen%C3%A9ho+d%C3%ADt%C4%9Bte+a+jeho+role+v+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&f_ActSubmit.x=8&f_ActSubmit.y=8.

HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O roli kolizního opatrovníka dítěte v soudním řízení o péči, respektive o úpravě poměrů dítěte [online]. Praha: epravo.cz, 2020 [cit. 14.11.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/o-roli-kolizniho-opatrovnika-ditete-v-soudnim-rizeni-o-peci-respektive-o-uprave-pomeru-ditete-110853.html#_ftnref4.

HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. Praktický právní průvodce nejlepším zájmem dítěte. Liga lidských práv. ISBN 978-80-87414-26-2.

HRUŠÁKOVÁ, Milada, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Lenka WESTPHALOVÁ. Rodinné právo. Praha: C.H.Beck, 2015. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-552-7.

JUSTICE.CZ. Řízení ve věcech péče o nezletilého – rodičovský plán [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2017 [cit. 23.1.2021]. Dostupné z: https://justice.cz/documents/40329/1834032/Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD+pl%C3%A1n+-+vypln%C4%9Bn%C3%AD/5a2a674f-21e7-48d8-830d-3d02c395c65c.

JUSTIČNÍ AKADEMIE. Panelová odborná diskuse na téma „střídavá péče“ [online]. Justiční akademie. Vzdělávací instituce pro soudy, státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti, 2019 [cit. 10.3.2021]. Dostupné z: https://www.jacz.cz/…pdf.

KNETLOVÁ, Zlata. Čí je to hra?: zapojování dětí do rozhodovacích procesů jako promyšlená strategie při práci s rodinou ve sporech o dítě. České Budějovice: Krizové centrum pro děti a rodinu, 2017. ISBN 978-80-904854-6-4.

KREJČÍ, Pavla a Vladimíra KNOBLOCHOVÁ. Nový občanský zákoník s komentářem. Praha: Dashöfer, 2013. ISSN 1805-9589.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Děti, rodina a stres. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Psychiatrické centrum Praha v nakladatelství. Galén, 1994, ISBN 80-858524-06-X.

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7.

MATOUŠEK, Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0968-3.

MIČICOVÁ, Barbora. Implementace Úmluvy o právech dítěte v České republice. Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, 2017. ISSN 2533-4131.

MIKULKOVÁ, Milena. Hlavu vzhůru, rodiče!: Na výchovu selským rozumem [online]. Grada, 2015 [cit.15.04.2021]. ISBN 978-80-247-5885-5.

MIKULKOVÁ, Milena. Metodika doprovázení rodičů a dětí v rozvodové a porozvodové situaci. Karviná: Akademický ústav Karviná z.s., 2019.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR. Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. ISBN 978-80-7421-12-1.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany [online]. MPSV, 2014 [cit. 10.1.2021]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/953091/manual_OSPOD.pdf/71acde91-cbdd-36a4-7383-0a4c4552958a.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Analýza aktuálních otázek výživného [online]. Praha: Justice.cz, 2020 [cit. 14.11.2020]. Dostupné z: file:///C:/Users/Pavl%C3%ADna%20%C5%A0ubrtov%C3%A1/Downloads/Anal%C3%BDza_V%C3%BD%C5%BEivn%C3%A9ho.pdf.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. České soudnictví 2019: Výroční statistická zpráva [online]. Praha: Justice.cz, 2020 [cit. 18.07.2020]. Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2019_vyrocni_stat_zprava.pdf/28174b8b-c421-440b-9a17-1f48cfc50efc

NEJVYŠŠÍ SOUD, 1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů, Dostupné z: https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/3EBBE747CA2C252FC12584B3002FE076/$file/1.%20rodinně_právn%C3%AD_sympozium_Justičn%C3%AD_akademie.pdf

NEJVYŠŠÍ SOUD, 3. rodinněprávní sympozium Justiční akademie na téma Střídavá péče, Dostupné z: https://www.nsoud.cz/judikatura/ns_web.nsf/0/525C1B52645C2CC2C125852200422202/$file/3._sympozium_závěry_Final.pdf

NEČAS, Petr a Jiří POSPÍŠIL. Důvodová zpráva. In: Ministerstvo spravedlnosti [online]. 2020. [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.

NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4110-9.

NOVÁK, Tomáš, Simona CORRADINIOVÁ a Radim VYPUŠŤÁK. Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-910-6.

NOVÁK, Tomáš. Některé příčiny zdánlivě nepochopitelného odmítání jednoho z rodičů po rozvodu [online]. PhDr. Tomáš Novák, 2021 [cit. 1.4.2021]. Dostupné z:http://novaktomas.ic.cz/…eho.

NOVÁK, Tomáš. Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu [online]. PhDr. Tomáš Novák [cit.1.4.2121]. Dostupné z: http://novaktomas.ic.cz/…odu.

NOVÁKOVÁ, Markéta. Metodika pro opatrovnické řízení cochemského typu. Karviná: Akademický ústav Karviná z.s., 2019.

NOVÁKOVÁ, Markéta. Multidisciplinární specialista, nové pojetí profese kolizního opatrovníka. Praha: Cochem.cz, 2020.

NOVÁKOVÁ, Markéta. Zavádění interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů dětí po rozvodu. Praha: Metodická podpora při etablování interdisciplinární spolupráce, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/17_071/0007651, 2020.

NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. 2. aktualizované vydání. Olmouc: ANAG, 2016. Právo. ISBN 978-80-7554-022-5.

O COCHEMSKÉ PRAXI. Principy cochemské praxe [online]. Cochem.cz, 2020 [cit. 18.7.2020]. Dostupné z: https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/.

O COCHEMSKÉ PRAXI. Role profesí-soud[online]. Cochem.cz, 2020 [cit. 14.11.2020]. Dostupné z: https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/.

ORVIN, George H. Dospívání: kniha pro rodiče: adolescenti, rodiny a rodiče, normálnost a adolescence, riskantní chování adolescentů, přechod do dospělosti. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0124-3

PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sdílené rodičovství. Praha: Národní institut pro děti a rodinu, 2020. ISBN 978-80-87066-07-2.

PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4317-2.

PLAŇAVA, Ivo. Jak se nerozvádět. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-129-1.

POLÁK, Vladimír a Pavla POLÁKOVÁ. Projekt interdisciplinární spolupráce při rozhodování o nezletilých dětech v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně – inspirováno Cochemskou praxí. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, n.o. v spolupráci so Slovenským inštitútom pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov a Asociáciou rodinných mediátorov Slovenska, 2018. ISBN 978-80-972982-1-0.

POLÁK, Vladimír a Lenka WESTPHALOVÁ. Interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví, 2018, roč. 26, č. 7. ISSN 1210-6410.

PTÁČEK Radek, Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů nejen s mezinárodním prvkem, kapitola 5, Doporučení pro soudní znalce, Robin Brzobohatý, Martina Cirbusová, Romana Rogalewiczová a kol., Tribun EU 2015, ISBN 978-80-263-1010-5

PTÁČEK Radek, Rozvod je pro dítě vždycky rána. Když v ní budou rodiče dál rýpat, nezahojí se nikdy, říká psycholog, Aktuálně.cz, 1.8.2018, Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozvod-je-pro-dite-vzdycky-rana-kdyz-v-ni-budou-rodice-dal-r/r~9b7a101691b111e88a270cc47ab5f122/

RADVANOVÁ, Senta. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha: C.H. Beck, 2015. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-578-7.

ROGALEWICZOVÁ, Romana a Martina CIRBUSOVÁ. Cochemská praxe v České republice: sborník příspěvků z konference pořádané Úřadem pro mezinárodněprávní odchranu dětí 14. – 15. 5. 2015 v Brně. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0999-4.

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Dítě v rodičovském konfliktu: jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-342-1.

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů [online]. Bulletin-advokacie.cz, 2020 [cit. 05.11.2020]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/interdisciplinarni-spoluprace-pri-reseni-rodicovskych-konfliktu

ROGALEWICZOVÁ, Romana. Jaký bude další osud kolizního opatrovnictví? Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 7-8. ISSN 1212-866X.

RUDOLPH, Jürgen. JSI MOJE DÍTĚ, Cochemská praxe – cesty k lidštějšímu rodinnému právu, Magistrát hlavního města Prahy, 2010. ISBN 978-80-254-8250-6

RYŠÁNKOVÁ, Magdalena. Děti, rodiče a rozvody [online]. Rodina.cz, 2020 [cit. 28.10.2020]. Dostupné z: https://www.rodina.cz/clanek2859.htm

ŠÍNOVÁ, Renáta, Lenka WESTPHALOVÁ a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Rodičovská odpovědnost. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-179-3.

ŠPANHĚLOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod rodičů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3181-0.

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. Sociálně-právní ochrana dětí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. ISBN 978-80-86991-27-6.

UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ. Unie rodinných advokátů, zapsaný spolek [online]. Unie rodinných advokátů, 2020 [cit. 20.11.2020]. Dostupné z: http://www.uracr.cz/o-nas.

VYPUŠŤÁK, Radim. K prostředkům pro zjištění názoru nezletilého v civilním řízení. Právo a rodina, 2015, roč. 17, č. 3. ISSN 1212-866X.

WARSHAK, Richard A. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha: Portál, 1996. Rádci pro život. ISBN 80-7178-089-8.

ZATLOUKAL, Leoš a Daniel ŽÁKOVSKÝ. Zázrak tří květin: terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1484-7.

JUDIKATURA

Nález ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13 [online]. NALUS, 2020 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3304-13_2.

Nález ústavního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1554/14 [online]. NALUS, 2020 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1554-14.

Nález High Court of England and Wales, RE L (Care: Threshold Criteria) [2007] 1 FLR 2050

Nález ústavního soudu ze dne 18. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 1708/14 [online]. NALUS, 2020 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=86780&pos=1&cnt=2&typ=result

Nález ústavního soudu ze dne 13.3. 2012, sp. zn. II. ÚS 3765/11 [online]. NALUS, 2020 [cit. 15.11.2020]. Dostupné z: https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=73491&pos=1&cnt=2&typ=result

Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 24.05.2016, sp. zn. 20 Cdo 380/2016 [online], https://www.nsoud.cz. Dostupné z:https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2DD0D5295EDE4943C1257FF7001AB25E?openDocument&Highlight=0,

Legislativní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 94/1963 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách