Mlčenlivost

Edukace je poradnou poskytována v rámci odborného sociálního poradenství (upraveno v § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

V § 100 uvedeného zákona je upravena mlčenlivost poskytovatele sociálních služeb. Dle tohoto ustanovení má poskytovatel sociálních služeb povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.

Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být poskytovatelé sociálních služeb zbaveni, a to na základě písemného souhlasu (a s uvedením rozsahu a účelu) toho, v jehož prospěch povinnost zachovávat mlčenlivost mají. V případě, že službu společně využívá více klientů (např. manželský pár), souhlas musí být shodně udělen oběma.

Existují však výjimky, kdy není ke sdělování informací třetím osobám potřeba souhlasu osob, kterým je služba poskytována. Týká se to sdělování informací soudu (§ 128 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu, v návaznosti na § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a orgánům sociálně-právní ochrany dětí (§ 100a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Dle § 128 věta prvá zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu

každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí.

Sdělování údajů orgánům sociálně-právní ochrany dětí je upraveno v § 100a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dle § 100a odst. 1 tohoto zákona

poskytovatel sociálních služeb je povinen na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí údaje nezbytné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany týkající se osoby, které byla rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložena povinnost využít odbornou poradenskou pomoc podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytovatel sociálních služeb je povinen vždy sdělit, zda s osobou uzavřel smlouvu o poskytování sociální služby, dobu platnosti smlouvy, datum ukončení poskytování sociální služby, popřípadě výpovědní důvod, pokud byla smlouva vypovězena, a zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

Dle § 100a odst. 2 tohoto zákona

poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje pro rodiny s dětmi nebo pro děti sociální službu uvedenou v § 37 odst. 3, …, je povinen, pokud nejde o případ uvedený v odstavci 1 nebo neposkytuje-li sociální službu anonymně, na písemnou žádost sdělit bezplatně orgánu sociálně-právní ochrany dětí

a) zda osobě uvedené v žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje nebo poskytoval sociální službu,
b) druh a formu poskytované sociální služby a dobu poskytování a
c) zhodnocení průběhu poskytování sociální služby.

Poskytovatel sociálních služeb má povinnost podle věty první jen v těch případech, kdy orgán sociálně-právní ochrany dětí v žádosti současně uvede, že situaci dítěte a jeho rodiny vyhodnotil podle zákona o sociálně-právní ochraně dětítak, že se jedná o dítě, na něž se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje.

Žádným z uvedených ustanovení není dotčena zákonná povinnost oznamovat skutečnosti svědčící o týrání, zneužívání či zanedbávání nezletilých dětí.

S ohledem na transparentnost spolupráce by klienti měli být s výše uvedeným seznámeni, a to ještě před započetím spolupráce.