Zaštítění poskytovatele edukace vůči ostatním subjektům (soud, OSPOD)

Poskytovatel edukace se významně podílí na celém procesu „provázení“ rodičů soudním řízením. Jeho intervence přímo ovlivňují postoj rodičů, jejich schopnost a ochotu hledat řešení svého sporu. Měly by tak být, stejně jako intervence všech ostatních profesí, transparentní pro ostatní zapojené subjekty (zejména soud a OSPOD v roli kolizního opatrovníka) s jasně vymezenou a srozumitelnou definicí vstupů a výstupů. V interdisciplinární spolupráci se obvykle všechny zapojené subjekty domluví na tom, co která profese a kdy v rámci dohodnutého postupu vykonává. Domluví se také na tom, co ke své práci s rodiči potřebují od ostatních a co naopak potřebují tyto instituce od ní. Je velmi důležité, zejména pokud interdisciplinární spolupráce neprobíhá, ostatním subjektům zapojeným do řešení situací spojených s rozpadem soužití rodičů nezletilých dětí srozumitelně vysvětlit, jak může edukace přispět k řešení situace a jaké jsou její limity. Zároveň je potřeba oddělit základní edukaci od edukace navazující (viz kapitola Formy edukace – podrobně).