Co rodičům předat – s čím by měli odejít

V rámci edukace jsou rodičům předány edukační materiály:

 • leták pro rodiče, jehož součástí mohou být základní informace týkající se průběhu edukace, průběhu soudního řízení, informace o potřebách dětí v rozpadu soužití rodičů, dopady rodičovského konfliktu na děti, kontakty na zainteresované instituce a pomáhající profese
 • 20 přání dětí v rozvodové situaci[1] (pokud nejsou na letáku) event. „Rodiče nerozvádějte se s námi“[2] nebo podobný materiál, který jim zprostředkuje možné prožívání jejich dítěte
 • odkazy na videa zprostředkující důležité informace směrem k rodičům či týkající se prožívání dětí:
 • seznam dokumentů, které mají rodiče doložit k soudu společně s návrhem – zpravidla se jedná o:
 • kopii oddacího listu
 • kopie rodných listů dětí (vhodné je, aby rodiče s sebou k soudu vzali originály rodných a oddacího listu pro případ, že by si to soud chtěl přímo u jednání ověřit nahlédnutím do originálů)
 • u zaměstnanců potvrzení o výši příjmů za uzavřené období – tzn. za loňský rok a za aktuální rok, u OSVČ přiznání k dani z příjmů za poslední kalendářní rok
 • potvrzení úřadu práce, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a o vypláceném hmotném zabezpečení
 • potvrzení o dávkách státní sociální podpory a hmotné nouze, dávkách nemocenského pojištění
 • potvrzení o výši jakéhokoliv důchodu
 • kontakty na pomocné služby včetně krátkého popisu služby
 • rodičovský plán, který se zaměřuje na jednotlivé oblasti péče o dítě, viz kapitola Rodičovský plán
 • informace o dostupných vzorech návrhů a jiných důležitých zdrojích dokumentů

Při edukaci jsou využívány edukační materiály organizace, která edukaci poskytuje, v případě interdisciplinární spolupráce pak materiály vytvořené interdisciplinárním týmem. V rámci edukace lze využít další materiály – letáky, brožury, krátká videa, která byla vytvořena na podporu při práci s rodiči v rodičovském konfliktu. Mnoho z těchto materiálů je volně přístupných z veřejných zdrojů. Některé z těchto materiálů výstižně shrnují principy v přístupu k rodičům v rozvodové situaci. Jednoduše vysvětlují postup v rámci opatrovnického řízení a přímý vliv rodičů na jeho průběh a délku. Zvyšují tlak na převzetí rodičovské odpovědnosti nebo srozumitelně a v krátkém čase zprostředkují prožívání dítěte, jeho chápání situace a negativní dopady rodičovského konfliktu na dítě.

V rámci interdisciplinární spolupráce je výhodné, pokud jsou všemi zainteresovanými institucemi předávány stejné edukační materiály, neboť se tím v rodičích utvrzuje dojem jednotného postupu i důležitost předávaných informací. V rámci spolupráce mohou být dohodnuty i další materiály, které jsou standardně rodičům v rámci edukace předávány – např. letáky pro děti, které mohou děti rovněž vhodným způsobem, srozumitelně s ohledem na jejich věk informovat o průběhu soudního řízení, roli jednotlivých subjektů, právech dítěte ve vztahu k aktuální situaci atd. Jako inspirace takových informačních materiálů pro děti mohou sloužit např. materiály ze soudních regionů Nový Jičín[3] a Most[4] nebo Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí[5].

Některé materiály, které rodičům předáváme lze také použít přímo v rámci poskytované edukace. Je důležité mít na paměti, že se rodiče v situaci rozvodu ocitají v krizové životní situaci. Jejich kapacita a schopnost vnímat a přijímat poskytované informace může být snížená, proto je důležité umožnit rodičům opakované shlédnutí či přečtení.

Právě tyto materiály umožňují dostat se k rodičům blíže, dotknout se jejich konkrétní situace, aniž bychom o ní prozatím více věděli. Zaměřit jejich pozornost na své dítě. Někdy jsou v edukaci používány za účelem odlehčení konfliktní situace nebo k jasné deklaraci postoje toho, kdo edukaci poskytuje. Tedy v souladu s již zmiňovanými principy.


[1] viz příloha metodiky

[2] ke stažení: https://www.espediente.cz/wp-content/uploads/2019/09/rodice_nerozvadejte_se_s_nami_plakat.pdf?x73457

[3] Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/40329/1834032/Kolizn%C3%AD+opatrovn%C3%ADk+-+brožura+pro+d%C3%ADtě/e449d871-2be4-4a02-ac69-4aae1345e86d

[4] Dostupné z: https://www.justice.cz/documents/39209/1040655/Moje+rodina+se+měn%C3%AD+konečná+verze.pdf/2b94bd6a-6029-4c68-abf8-84a5f2c763c9

[5] Dostupné z: https://kids.umpod.cz