Náležitosti návrhu ve věcech péče soudu o nezletilé děti

[1]

Někteří rodiče se na poskytovatele odborné pomoci obracejí již ve chvíli, kdy zvažují rozchod/rozvod manželství. Zpočátku mají mnohdy jen minimum informací o tom, jak situaci řešit a co je čeká. Součástí edukace se pak stává i sociálně-právní poradenství týkající se soudních řízení o úpravu poměrů nezletilých dětí – náležitosti návrhu, průběh soudního řízení, právní vymezení jednotlivých typů péče atd. Již na počátku by rodiče měli být edukováni o tom, že podání by se měla soustředit pouze na popis rozhodných skutečností tak, aby dále nedocházelo k eskalaci jejich sporu. Níže jsou uvedeny náležitosti, které by měl návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí v souvislosti s rozpadem soužití jejich rodičů obsahovat. Jednotlivé body se pak mohou lišit dle toho, o jaký návrh jde, tzn. zda se jedná o úpravu péče a výživy, úpravu kontaktů dítěte s nerezidenčním rodičem či řízení ve věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nedokážou dohodnout.

Náležitosti návrhu na zahájení řízení

Označení soudu, kterému je návrh určen

Návrh musí být podán u okresního soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě bydliště. Místem bydliště nezletilého dítěte se rozumí místo, kde se dítě zdržuje na základě dohody rodičů, rozhodnutí soudu či jiné skutečnosti a má tam své rodinné a sociální vazby – zejména kde navštěvuje školské zařízení, má mimoškolní aktivity, rodinu, kamarády, ošetřujícího lékaře a podobně. Není možné, aby se jeden z rodičů bez souhlasu druhého rodiče s dítětem odstěhoval. Pokud by tak učinil, nedošlo by ke změně bydliště dítěte; leda uplynutím času, po kterém by se dala nečinnost druhého rodiče vyhodnotit jako konkludentní souhlas se změnou bydliště dítěte.

Označení účastníků

Označení účastníků řízení (obvykle jsou účastníky řízení rodiče a nezletilé děti) jménem, příjmením, datem narození, místem trvalého pobytu a faktického bydliště (je-li od trvalého pobytu odlišné). Pro rychlou komunikaci doporučujeme uvést u dospělých osob též telefonický a e-mailový kontakt – např. otec: Petr Malý, nar. 1. 12. 1980, trvale bytem Lesní 1, Kladno, fakticky bytem Dlouhá 20, Kladno, tel. 631 114 112, e-mail petr.maly@centrum.cz.

Vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů

Vylíčení rozhodujících skutečností se liší podle předmětu jednotlivých řízení. Pokud je např. potřeba upravit péči a výživu dětí kvůli rozvodu, je potřeba uvést:

  • kdy byl uzavřen sňatek
  • jak dlouho spolu rodiče nežijí
  • jakým způsobem je v době podání návrhu pečováno o děti a placeno výživné
  • jak jsou zajištěny bytové potřeby rodičů a dětí
  • jaké jsou pravidelné příjmy a výdaje rodičů, jejich zaměstnání
  • zda děti navštěvují (před)školské zařízení a zájmové kroužky, jaké jsou s tím spojené výdaje
  • jaký je zdravotní stav dětí a jaké jsou jejich potřeby apod.

Ke každému tvrzení je nutno označit, případně doložit důkaz. Např. k uzavření sňatku doložit kopii oddacího listu; k prokázání tvrzení o odloučení rodičů a stávající péči o děti navrhnout soudu výslech rodičů; k bytovým otázkám nájemní smlouvu; k příjmům pracovní smlouvu, potvrzení o výši mzdy či platu (doporučuje se za celý uzavřený loňský rok a rok aktuální), rozhodnutí a potvrzení o přiznání sociálních dávek; k pravidelným výdajům za děti potvrzení o platbách apod.

Deklarování toho, že dítěti (od určité rozumové vyspělosti) bylo sděleno vše ohledně budoucího uspořádání poměrů, že si rodiče vyslechli jeho názor a že dítě s dohodou souhlasí.

Sdělení, jak má soud rozhodnout

Dále navrhovatelé uvedou, čeho se domáhají, tj. jak má soud rozhodnout – např. navrhujeme, aby soud schválil tuto naši dohodu:

I. Nezl. Petr Malý, nar. 31. 8. 2011 a Eliška Malá, nar. 12. 10. 2012, se pro dobu před i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů.

II. Otec se zavazuje se pro dobu před i po rozvodu manželství přispívat na výživu nezl. Petra částkou 1500 Kč měsíčně a nezl. Elišky částkou 1000 Kč měsíčně splatnou předem vždy do 20. dne v kalendářním měsíci k rukám matky.

Datum, místo, podpisy navrhovatelů

Datum, místo, kdy a kde byl návrh sepsán, a podpis navrhovatele (u dohody podpisy obou rodičů).

Návrh v potřebném počtu stejnopisů (obvykle dva) s připojením listin, které jsou označeny k důkazům, je potřeba zaslat místně příslušnému soudu.

Součástí podaného návrhu je v ideálním případě i vyplněný rodičovský plán, na kterém se rodiče shodnou a který stvrdí svými podpisy. V případě, že rodiče v rodičovském plánu upravují záležitosti starších dětí, zpravidla starších 12 let, je vhodné, aby byl připojen podpis dítěte. Podpis dětí je zárukou toho, že byly důkladně seznámeny s tím, na čem se rodiče dohodli, neboť jsou to ony, od koho se bude rovněž očekávat, že budou dohodu rodičů naplňovat. Z formálního i materiálního hlediska lze toto vnímat jako naplnění participačních práv dítěte.

Vhodné je, aby na rodiče i v soudním řízení byla již od počátku delegována odpovědnost za řešení celé situace. I přes oprávnění soudu opatřovat si listiny potřebné pro rozhodnutí ve věci týkající se úpravy poměrů nezletilého dítěte (typicky potvrzení o příjmech rodičů), je výrazem zplnomocňování rodičů skutečnost, že jsou to primárně rodiče, kdo soudu společně s návrhem na úpravu poměrů dítěte předkládají i potřebné listiny. V rámci interdisciplinární spolupráce je vhodné, aby se zainteresované instituce – soud, OSPOD a poskytovatelé odborné pomoci, popř. advokáti ad., shodli na listinách, které jsou soudu standardně předkládány společně s návrhy na úpravu poměrů nezletilého dítěte.

Konkrétní vzory návrhů na zahájení řízení jsou součástí přílohy této metodiky.


[1] Leták OS v Novém Jičíně