Proces edukace – zapojené instituce

Zapojenými institucemi do procesu edukace rozumíme zejména orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), a to ať již v roli kolizního opatrovníka, nebo v rámci preventivního působení orgánů sociálně-právní ochrany prostřednictvím poskytování poradenství dle § 11 ZOSPOD, soud (v rámci probíhajícího opatrovnického řízení) a poskytovatele odborné pomoci. Ti všichni svým působením ovlivňují přístup rodičů k řešení jejich vzájemného konfliktu a jejich postoj k potřebám dítěte. Obdobně může na své klienty působit i jimi zvolený advokát. V návaznosti na rozvoj interdisciplinární spolupráce se vyprofilovala skupina advokátů, která se veřejně přihlásila k podpoře klientů při smírném (mimosoudním) řešení situací spojených s rozpadem soužití rodičů nezletilých dětí. Pokud tedy rozcházející se partneři preferují podporu advokáta v rámci opatrovnického řízení, lze jim doporučit výběr advokáta sdruženého v Unii rodinných advokátů[1], což je odborná platforma advokátů a dalších odborníků deklarující podporu mimosoudních řešení věcí.


[1] https://www.uracr.cz/