METODIKA EDUKACE RODIČŮ V ROZVODOVÉ SITUACI

Vzniklo v rámci projektu Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství,
reg. č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/19_098/0015118

Autorky

Dipl.-Übers. Markéta Nováková, Mgr. Pavla Poláková
Ilustrations © Nina Sereni

klíčová slova – na začátku

základní edukace – navazující edukace – rodičovská odpovědnost – prožívání dítěte – potřeby dítěte – vytváření rámce normálnosti – průběh edukace – přístup k rodičům a dětem v rozvodové situaci – participace dítěte – informování dítěte – výživné – formy péče – slyšení dítěte u soudu – typy edukace – rodičovský plán – zatímní dohoda rodičů – zahraniční praxe

Úvod

Potřeba podat oběma rozcházejícím se rodičům důležité informace před rozvodem nebo v jeho rané fázi se v České republice objevila společně se zaváděním interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnických řízení. Vyplynula ze zkušenosti, že tento krok informování rodičů o průběhu řízení, o negativních dopadech nezvládnutí jejich konfliktu na jejich děti, ale i nabídky možných řešení a výzvy k převzetí vlastní odpovědnosti za uspořádání svého budoucího života, nelze vynechat nebo přeskočit. Edukace rodičů je klíčová v samém začátku jejich sporu a táhne se procesem doprovázení rodičů jako červená nit. Různé interdisciplinární týmy hledaly různá řešení, jak tuto potřebu naplnit. Tato metodika nepřináší nic, co by již praxe neověřila, představuje různé formy edukace rodičů a shrnuje principy, na kterých je založené úspěšné a efektivní provázení rodičů a jejich dětí situací rozvodu.

Tyto principy byly formovány v rámci procesu zavádění transparentního koordinovaného postupu založeného na spolupráci odborníků z oblasti práva, psychologie, sociální práce a sociální pedagogiky. Jsou výsledkem spolupráce těchto odborníků, jejich ochotě sdílet své know-how a otevřít se nabídce vědomostí a poznání ze strany dalších profesí. Vzešly částečně z procesu vzájemného učení a osobní či zprostředkované zkušenosti. Představují výsledek synergie, kterou spolupráce přináší.

Teoretické i praktické informace obsažené v metodice vychází z poznatků mnoha odborníků publikovaných v odborné literatuře. S mnohými z nich jsme měli i možnost se v průběhu let, během kterých se práci s rodiči v konfliktech spojených s rozpadem jejich soužití věnujeme, osobně setkávat. Byli to totiž oni, kdo nás na naší cestě inspirovali, rozvíjeli naše teoretické znalosti i praktické dovednosti až k bodu, kdy jsme se samy odvážily zpracovat metodiku edukace rodičů, kteří prochází rozpadem soužití a nedokáží se dohodnout na úpravě poměrů k dítěti či na věcech pro dítě významných. Velký dík tak patří psychologům, sociálním pracovníkům, mediátorům, právníkům a dalším odborníkům, kteří se s velkým zápalem tomuto tématu věnují. Za všechny bychom rády jmenovaly a v abecedním pořadí uvádíme alespoň některé z nich: Mgr. Martin Beneš, Mgr. Petr Fučík, Mgr. Dagmar Kubičíková, doc. Oldřich Matoušek, Mgr. Milena Mikulková, Mgr. Terezie Pemová, Mgr. Vladimír Polák, prof. Radek Ptáček a JUDr. Romana Rogalewiczová.

Cíle metodiky

Metodika má sloužit jako výukový a metodický materiál. Jejím cílem je komplexně zpracovat obsah a formu edukace vycházející z principů přístupu k rodičům a dětem ukotvených v rámci interdisciplinární spolupráce. Hlavní cílovou skupinou jsou pracovníci poskytující odbornou pomoc rodičům nezletilých dětí, kteří prochází rozpadem soužití a­/popř. se nedokáží dohodnout na úpravě poměrů k dítěti či na věcech pro dítě významných, vedlejší cílovou skupinou jsou pak další profese zainteresované do řešení situací spojených s rozpadem soužití rodičů nezletilých dětí – pracovníci soudu, soudci, sociální pracovníci, pracovníci OSPODů… Předpokládaný dopad je jednak na skupinu nezletilých dětí, které žijí v rodinách procházejících rozpadem soužití rodičů, a též na skupinu jejich rodičů.

V rámci interdisciplinární spolupráce je dohodnut jasný a transparetní postup zainteresovaných institucí při poskytování edukace rodičům. Tam, kde interdisciplinární spolupráce aplikována není, mohou edukaci rodičů alespoň v určitém rozsahu zajistit poskytovatelé odborné pomoci.

Legislativní ukotvení

  • Listina základních lidských práv a svobod
  • Úmluva o právech dítěte
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.)
  • zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách
  • zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZSPOD)
  • zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.)