Potřeby dětí v rozvodové situaci – shrnutí

Děti jejichž rodiče se rozchází potřebují zejména:

Informace

Informace jim dávají možnost činit informovaná rozhodnutí, vyjadřovat se na základě správného porozumění celé situace a znalosti pravidel ohledně komunikace (ve smyslu nakládání s informacemi získanými od dítěte).

Vysvětlování a jasný postoj

Jasný postoj rodičů, kteří učinili rozhodnutí, že se rozchází a (nejlépe spolu) jej předávají svým dětem, čímž demonstrují svou rodičovskou koalici. Dávají dítěti signál, že jako rodiče budou spolu fungovat i nadále.

Oboustranně dovolený a podporovaný kontakt s oběma rodiči

Právě tato schopnost, přijmout a respektovat druhého rodiče v jeho roli, je považována za nejdůležitější rodičovskou kompetenci v situaci rozpadu jejich vztahu. Zcela jistě nebude řada rodičů schopna tuto potřebu svého dítěte bezezbytku naplňovat od samého začátku. Vyžaduje to vyzrálost, emoční stabilitu, vyrovnání se se situací a její přijetí, konstruktivní přístup a schopnost oddělit partnerskou rovinu od té rodičovské. Takového stavu dosahuje řada rodičů až dlouho po rozvodu, někteří ho nedosáhnou nikdy. Pokud ale chtějí rodiče to nejlepší pro své děti, měli by o dosažení takového stavu důsledně usilovat.

Jistotu a stabilitu

Rodiče svým rozhodnutím zásadně mění život dítěte. Měli by se snažit zachovat v jeho životě co nejvíce věcí a zvyklostí, na které bylo dítě zvyklé. Rozchodem svých rodičů dítě hodně ztrácí, proto je důležité snažit se eliminovat všechny další ztráty.

Výhled do budoucna

I kdyby měl být nejistý a pouze v rovině ujištění a slibu, že dítě bude mít nadále oba rodiče, bude je smět milovat a budou tu pro něj, když je bude potřebovat, je výhled na zlepšení a ustálení situace v brzké budoucnosti velmi důležitý.

Zájem a ohledy

Náročnost této životní situace i fakt, že jí děti nijak nezavinily, si zaslouží zvláštní ohledy ze strany rodičů vůči jejich dětem. Ty by ovšem neměly být v rovině rozmazlování nebo kupování si dítěte, ale naopak v laskavém a respektujícím, byť pevném a důsledném provázení touto situací. Zájem o dítě by neměl pramenit z potřeby uplatnit své právo na dítě či čas s ním trávený, ale z touhy a snahy se mu přiblížit, usnadnit mu prožívání této situace, umožnit mu snáze se s ní vyrovnat. Rodiče by měli být vnímaví k prožívání dětí a tolerantnější k projevům chování, které byly popsány výše a jsou reakcí na nastalou situaci nebo jejím důsledkem, který také může přijít se značným časovým zpožděním. Může se tedy projevit až řadu měsíců po samotném rozvodu nebo největší krizi, která kolem něj vyvstala.

Respekt mezi rodiči

Je nezbytné, aby se rodiče byli schopni navzájem respektovat ve svých rodičovských rolích a tento respekt byl, z jejich vzájemných interakcí i z vyjadřování se jeden o druhém, patrný. Je to základní předpoklad pro další výchovu dítěte a vytvoření bezpečného prostředí pro jeho dospívání.